Trick to remember Countries Sahara Desert Covers


Countries Sahara Desert Covers

(Trick: अचमल मामा सूट पनामा)

 1. अ- अल्जीरिया(Algeria)
 2. च- चाड(Chad)
 3. म- मिश्र(Egypt)
 4. ल- लीबिया(Libya)
 5. मा- मरितोनिया(Mauritania)
 6. मा- माली(Mali)
 7. सू- सूडान(Sudan)
 8. ट- ट्यूनीशिया(Tunisia)
 9. प- पश्चिमी सहारा(Western Sahara)
 10. ना- नाइजर(Niger)
 11. मा- मोरोक्को(Morocco)