Trick to remember Surya Namaskar Mantra


Surya Namaskar Mantra

(Trick: मिरसू भाखपू हिम आस अभास)

 1. मि- ॐ मित्राय नमः।
 2. र- ॐ रवये नमः।
 3. सू- ॐ सूर्याय नमः।
 4. भा- ॐ भानवे नमः।
 5. ख- ॐ खगाय नमः।
 6. पू- ॐ पुषणे नमः।
 7. हि- ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
 8. म- ॐ मरीचये नमः।
 9. आ- ॐ आदित्याय नमः।
 10. स- ॐ सवित्रे नमः।
 11. अ- ॐ अर्काय नमः।
 12. भा- ॐ भास्कराय नमः।
 13. स- ॐ श्रीसवित्रसूर्यनारायणाय नमः।